Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WELOVEKIDS.PL

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

§1

Ogólne warunki umów sprzedaży, zwane w dalszej części „OWS”, określają treść stosunku prawnego – umowy sprzedaży łączącego Sprzedawcę i Nabywcę towarów, zwanych w dalszej części łącznie „stronami umowy” lub „stronami” i są dla nich wiążące z zastrzeżeniem §3 OWS.

§2

Ilekroć w OWS jest mowa o:

 1. Sprzedawcy: należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Estima Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu przy ul. Brzozowej 4. Estima Group wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000722542  NIP: 7343556864, REGON: 369676875, tel. 572 180 531, e-mail: [email protected]
 2. Adresie korespondencyjnym: WeLoveKids, ul. Brzozowa 4, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Nabywcy lub Kliencie: osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonującą zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę.
 4. Przedsiębiorcy: Nabywcę dokonującego zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Konsumencie: Nabywcę będącego osobą fizyczną, dokonującego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Towarze: Rzecz ruchomą oferowaną do sprzedaży w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 7. Modelu dropshipping: Realizację wysyłki towarów z bezpośrednio z hurtowni na rzecz Nabywcy.
 8. Formularzu rejestracji: Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy (www.welovekids.pl), umożliwiający Klientowi podanie danych niezbędnych do założenia konta umożliwiającego dokonanie zakupów.
 9. Koncie: Oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych zawierający dane osobowe Klienta oraz dane o dokonanych przez Klienta zakupach, a także inne dane konieczne w celu dokonywania zakupów u Sprzedawcy za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia.
 10. Elektronicznym formularzu zamówienia: Formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający Klientowi dokonanie zakupu produktu.
 11. Formularzu odstąpienia: Dostępny na stronie internetowej sklepu formularz umożliwiający konsumentowi skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, przy czym dla skutecznego skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nie jest konieczne skorzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej.

§3

Strony mogą zmodyfikować postanowienia OWS jedynie w sposób wyraźny w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – wówczas OWS wiążą strony jedynie w zakresie nieuregulowanym w treści powołanej umowy.

§4

 1. Wszelkie ogłoszenia, prezentacje towarów, foldery i inne podobne materiały sporządzone zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz są jedynie zaproszeniem do negocjacji.
 2. Nabywca może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, , elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, obsługiwanego po uprzednim założeniu elektronicznego konta na stronie internetowej sprzedawcy zgodnie z podaną tamże instrukcją, a także pisemnie za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.
 3. Do skorzystania przez nabywcę z elektronicznego formularza konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartphone).
 4. Nabywcom i innym osobom korzystającym ze strony internetowej sprzedawcy zabrania się wprowadzania na tej stronie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są nowe i zostały dopuszczone do użytku na terytorium państw Unii Europejskiej.
 6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych celem realizacji postanowień niniejszych OWS. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do wglądu w treść tych danych, a także do ich aktualizacji i poprawiania.

§5

 1. Podstawą sporządzenia oferty jest skierowanie przez Nabywcę zapytania o ofertę sprzedaży danego towaru lub partii towarów w formie elektronicznego formularza, wiadomości e – mail
 2. Podstawą sporządzenia zamówienia na zakup towaru będzie oferta sprzedaży towaru sporządzona przez Sprzedawcę i przesłana do odbiorcy za pomocą poczty elektronicznej, określająca w szczególności: rodzaj i ilość towaru oraz ceny jednostkowe i cenę całkowitą zawierającą podatek VAT lub informację, iż transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz termin związania Sprzedającego ofertą i termin realizacji zamówienia. Ponadto w treści oferty sprzedawca podaje rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności ceny. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej.
 3. Odbiorca składa zamówienie, po otrzymaniu oferty, poprzez wysłanie elektronicznego formularza, wiadomości e – mail.
 4. W terminie nie dłuższym niż 24 h od momentu złożenia zamówienia, sprzedawca potwierdza odbiorcy, czy zamówiony towar jest dostępny i potwierdza przyjęcie zamówienia. Dotyczy to w szczególności towarów oferowanych do sprzedaży w modelu dropshipping.
 5. W przypadku sprzedaży na rzecz odbiorcy będącego konsumentem, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty całości ceny podanej w treści oferty z góry przed otrzymaniem towaru, w takim wypadku Sprzedawca zobowiązany jest podać tę informację w treści oferty.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 7. Wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w treści oferty.

§6.

 1. Sprzedawca dostarczy towar w terminie każdorazowo oznaczonym w treści zamówienia liczony od daty przyjęcia oferty i wpłaty zgodnie z ofertą całości ceny (od ostatniej spośród wymienionych czynności).
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych wraz z instrukcją oraz dokumentacją wymaganą przepisami prawa z zastrzeżeniem §6 ust. 3 OWU.
 3. W przypadku zakupu towarów przez nabywcę będącego przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzą na nabywcę z chwilą wydania zamówionego towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.
 4. Przy odbiorze towaru Nabywca powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki i zbadać jej zawartość w obecności kuriera.
 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, niekompletności dostarczonych produktów lub ich niezgodności z zamówieniem, Nabywca powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (opisać nieprawidłowości przesyłki) celem ułatwienia sobie złożenia reklamacji Produktu.

§7

 1. Jeżeli dostarczony Towar ma wadę, Nabywcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi za wady w rozumieniu przepisów art. 556 – 576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2017 poz. 459 j. t.).
 2. W celu zgłoszenia reklamacji Nabywca powinien pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy formularz reklamacji, wypełnić go i odesłać wraz z wadliwym produktem na podany w § 2 ust. 2 adres korespondencyjny Sprzedawcy, dołączając do przesyłki paragon fiskalny lub fakturę VAT, a także protokół szkody, o którym mowa w § 6 ust. 4, jeżeli został sporządzony.
 3. Obowiązek odesłania produktu do Sprzedawcy nie dotyczy sytuacji gdy przedmiotem reklamacji jest dostarczenie przesyłki w stanie niezupełnym polegającym na braku części zamówionego Towaru. W takim wypadku wystarczające jest odesłanie dokumentów, o których mowa w §7 ust. 2.
 4. W formularzu reklamacji Nabywca powinien w szczególności opisać wadę Towaru oraz wskazać jaką formą uwzględnienia reklamacji jest zainteresowany, tj.
  – wymiana Produktu na wolny od wad,
  – usunięcie wady,
  – zwrot uiszczonej ceny,
  – uzupełnienie zamówienia o brakujący towar lub częściowy zwrot uiszczonej ceny (w przypadku zamówienia niekompletnego).
 5. Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji poinformuje Nabywcę w formie wiadomości e – mail,  na piśmie o uwzględnieniu lub braku uwzględnienia reklamacji i dalszej procedurze związanej z realizacją uprawnień Klienta.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 uzupełni zamówienie o brakujący towar, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7. Produkty wolne od wad zostaną odesłane do Nabywcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, na ten sam adres, na który została wysłana przesyłka dotknięta wadą, chyba, że Nabywca w treści reklamacji wskaże inny adres.
 7. W razie gdy wymiana towaru lub uzupełnienie zamówienia jest niemożliwe, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów towaru Sprzedawca zwróci Nabywcy uiszczoną cenę w całości lub w przypadku reklamacji niekompletnej przesyłki w części odpowiadającej cenie brakującego towaru, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Nabywcy podany w treści reklamacji.
 8. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Nabywcy koszty odesłania wadliwego produktu w terminie 14 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji, a produkt wolny od wad zostanie przesłany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
 9. Towar jest objęty gwarancją jedynie wówczas gdy jest to wyraźnie wskazane w treści oferty, o której mowa w § 5 ust. 2 wraz z podaniem warunków gwarancji oraz uprawnień gwarancyjnych Nabywcy.

§8

 1. Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia  od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 2. W przypadku dokonania zakupu, który obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno partiami, termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest od objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej partii.
 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nie zobowiązuje Nabywcy do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:

– kosztów dostarczenia produktu;
– bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.

 1. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane poprzez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres elektroniczny Sprzedawcy, przy czym do zachowania 14 dniowego terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Adres korespondencyjny Sprzedawcy, a także adres elektroniczny Sprzedawcy są wskazane w § 2 ust. 2.
 2. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy poprzez wysłanie wiadomości e – mail Sprzedawca w czasie nie dłuższym niż 24 godziny prześle Nabywcy wiadomość e – mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w § 8 ust. 4 może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przy czym wykorzystanie formularza nie jest warunkiem skuteczności odstąpienia.
 4. Nabywca, który odstępując od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić zakupiony towar poprzez odesłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w § 2 ust. 2 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie produktów przed jego upływem.
 5. Nabywca odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania (działania) towaru.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy dokonane przez niego płatności, , przy czym Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem
 7. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca wyjaśnia, iż zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2017 nr 683 j.t.), prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
– zawartej w drodze aukcji publicznej,
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wszystkie postanowienia zawarte w § 8 stosuje się wyłącznie do nabywców będących konsumentami.

§9

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Estima Group sp. z o.o. ; dane kontaktowe – numer telefonu: 691 015 075; adres e-mail:[email protected]

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym  można się kontaktować pisząc na adres pocztowy, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

4. Sklep internetowy przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

przekazania Pan/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

-świadczeniem przez Bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

-obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  

-w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

-przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

-prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

-prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych.

 10.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 11.Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 12.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 -W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

 -W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 -W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 -W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§10

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa               Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony             osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Udostępnij
ERROR MSG YO!!

Zapisz się do newslettera!

Dostaniesz w prezencierabatu na pierwsze zakupy!

Dostaniesz w prezencie

rabatu na pierwsze zakupy!

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami i ofertą sklepu WeLoveKids.

Licencjonowane
Zabawki
Wysyłka
w 24h
Bezpieczne
Zakupy